چشم انداز و ماموریت شما چیست؟

چه اهداف محلی، ملی، منطقه ای و یا جهانی را دنبال می کنید؟

در مسیر حرکت به سوی اهداف چه آینده هایی متصور است؟

کدام آینده احتمال وقوع بیشتری دارد؟

استراتژی مناسب برای هر آینده محتمل، کدام است؟

استراتژی  ها می بایست در چه دوره زمانی محقق شوند؟

در سال آینده چه حجمی از استراتژی ها باید محقق شوند؟

آیا شاخص های  کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator) متناسب با هر استراتژی را تدوین کرده اید ؟

کدام استراتژی  ها در اثر تغییرات محیط نامعتبر شده اند؟

 

در بخش هایی از طراحی  این ابزار ، در کنار ثبت پاسخ سوالات فوق،   از ماتریس‌هایی چون EFE ، IFE، QSPM

و  CIBاستفاده شده است و البته این ماتریس ها و یا عملیات ریاضی، استراتژی و یا سناریو تولید نمی کنند بلکه با پردازش های دقیق و سریع، به شما این امکان را می دهند تا زمان بیشتری برای تحلیل های کیفی، تفسیر و معنا بخشیدن به اطلاعات داشته باشید.

 

این ابزار مانعی برای خلاقیت های استراتژیک نیست بلکه امکانی برای پردازش های استراتژیک است.

نکته قابل توجه این که شما می توانید علاوه برتدوین استراتژی ها با استفاده از قابلیت های پیش بینی شده و طی مراحل تخصصی تدوین استراتژی، استراتژی های برامده از تجربه و شهود و یا استراتژی های تست شده و پاسخگوی سازمان را بدون تشریفات وثبت مفروضات، مستقیما به صورت متن ثبت نمائید.

اطلاعاتی که امروزه در سراسر جهان مخابره می شود می تواند ارتباطی با کسب و کار شما داشته باشد! پس با حجم عظیمی از اطلاعات روبرو هستیم! با همکاری متخصصان داده و استفاده از ابزار «برنامه ریزی استراتژیک آینده نگر»، تصمیم های استراتژیک بگیرید و آینده ساز باشید.