این محصول برای مدیریت استراژی برنامه ها در نظر گرفته شده . در این سامانه هدف بر این است که در یک سازمان تمامی اهداف چه کلان و چه اهداف و برنامه های خرد را برای سازمان دسته بندی کند و به این صورت است که در ابتدا برنامه پنج ساله تعیین سپس محور ذیل آن مشخص می گردد و در نهایت سیاست های کلی برای هر محور تعیین می شود.

 در ادامه پس از تعیین راهبرد برای سیاست های کلی سازمان شاخص هایی در نظر گرفته می شود که خود قابلیت شکسته شدن به سطوح های پایینتر را دارد. پس از اتمام برنامه ریزی در سازمان می توان عملکردهای ( شاخص- راهبرد –  سیاست کلی –  محور –  برنامه پنج ساله) را با تعریف و تغییر عملکرد برنامه به صورت نمودارهای مدیریتی،خروجی حاصل را به مدیران سازمان ارائه داد.

تصاویر مربوط به سامانه صبا

سایر محصولات نرم افزاری اشراق