پیاده سازی راهبردها (strategy execution)

مدیریت موضوعات (Issue management )

 

 

1- برنامه ریزی تخصصی ( با امکان برنامه ریزی تیمی )

واحد های مختلف یک سازمان می توانند با توجه به موضوعی که مجوز فعالیت در آن را دارند و نیز با توجه به استراتژی هایی که محقق نمودن آنها بر عهده این واحد ها گذاشته شده است، نسبت به برنامه ریزی یک تا چند ساله اقدام نمایند.

2- برنامه ریزی در چهار لایه 

جهت خوانایی بیشتر برنامه ها و امکان جدا سازی فازهای اجرایی برنامه، بر اساس تقدم و تاخر در اجرا و نیز وزن دهی فعالیت ها،  برنامه ها در چند لایه تدوین شده و در ارتباطی سیستمی با شاخص های استراتژیک وسیاست های بودجه ریزی برای پرداخت اعتبارات در زمان و حجم معین، تدوین می گردند.

3-براورد هزینه ها (بانک کالا و خدمات ، نرم و قیمت، آمار )

برای مستند سازی و استدلال دقیق در راستای هزینه های پیش بینی شده، این امکان فراهم شده است که به جای ثبت نتایج محاسبات انجام شده، اجزا و مقادیر استفاده شده در فرایند محاسبه نیز در سیستم ذخیره و قابل ویرایش و مشاهده باشد.

4-برنامه ریزی خرد و انتساب فعالیت ها به کارکنان

پس از برنامه ریزی کلان ونیز توزیع برنامه ها در شاخه های ساختار سازمانی واحد ها، در آخرین لایه ساختار، کارمندان آن زیر واحد قابل مشاهده بوده و در راستای مشخص شدن مسئولیت اجرای فعالیت های پیش بینی شده، کلیه فعالیت های مصوب به یکایک کارکنان سازمان منتسب شده و تحقق آنها در طول سال مطالبه  می گردد.