1- تحصیل بودجه:

طبق سوابق و نیز پیش بینی وضعیت بودجه یک سازمان در سال آینده، مقادیر پیش بینی شده، مصوب و همچنین  مقادیر قطعی دریافت شده، ثبت می گردد.

2- بودجه ریزی بر اساس برنامه ریزی و نتایج عملکرد :

در زیر سیستم بودجه ریزی عملیاتی، تخصیص اعتبار به برنامه ها با توجه به اعتبار مصوب اولیه، زمان بندی اجرای برنامه، عملکرد و هزینه کرد صورت گرفته و ارتباط مستقيمي بين فعاليتهاي لازم براي خدمات ارائه شده و ميزان استفاده از منابع وجود دارد.

 

همچنین این ابزار طوری طراحی شده است که  با هر ميزان مخارج انجام شده در هر برنامه، مي بايد مجموعه معيني از اهداف تامين شود، در غیر این صورت از ادامه بودجه ریزی ممانعت خواهد شد و به عبارتی دیگر  ارتباط مستقیمی  میان برنامه های سالانه و بودجه سالانه وجود دارد .

کلیه مراحل بودجه ریزی می تواند با انتخاب کاربر، به دو صورت موردی و یا فصلی  ( با کنترل سیستمی قوانین کاری تعریف شده در بودجه ریزی عملیاتی ) صورت پذیرد.

در صورت کمبود اعتبار در سازمان،  امکانی  برای تعدیل بودجه،  پیش بینی ش

 

ده است که بر اساس سیاست های مسئول سازمان اعمال می گردد.

الگوی استفاده شده در این ابزار :

بودجه ریزی بر مبنای فعالیت

بودجه ریزی بر اساس عملکرد