نگاهی اجمالی به سایر قابلیت های نرم افزار :

امکان ثبت درخت واره (چارت) سازمان، موسسه، شرکت

امکان برنامه ریزی (هزینه یابی ) بر اساس واحد های پولی مختلف

امکان الصاق انواع مستندات در فرمت های مختلف

ثبت داده ها به صورت توزیع شده در حوزه تخصصی

امکان محاسبه هزینه و براورد برنامه های  جاری بر اساس آمار و قیمت های سالانه

احصاء آخرین وضعیت تحقق اهداف، استراتژی ها، مطالبات وتعهدات

احصاء آخرین وضعیت  کارایی، اثربخشی و بهره وری سازمان

امکان ارسال خروجی(گزارش) در قالب نرم افزارهای Word  و  Excel

امکان انتقال اطلاعات از سالهای کاری مختلف

امکان برنامه ریزی بصورت سالانه یا پنج ساله و….

پیاده سازی تحت وب و عدم وابستگی به یک سیستم عامل خاص

اختصاص نام کاربری با دسترسی در سطوح مختلف