ارزیابی فعالیت های در حال اجرا

در ابزار برنامه ریزی عملیاتی، در ذیل موضوع‌های استراتژیک، سنجه‌های اندازه‌گیری تحقق استراتژی ها، تعریف شده و به عبارتی استراتژی ها به فعالیت هایی قابل اندازه گیری، ترجمه می شوند و در نهایت با ابزار کنترل و ارزیابی عملکرد، امکانی برای ارزیابی و مقدار دهی کلیه فعالیت ها که الزاما  قابل سنجش تدوین شده اند، فراهم شده است .

شما می توانید  اطلاعات مربوط به فاز برنامه ریزی را با  وضعیت اجرای میدانی آنها توسط مجری، بر اساس استاندارد های کمی و کیفی مقایسه نمایید و در نهایت با کمک این ابزار خواهید توانست درصد تحقق برنامه ها، استراتژی ها، و حتی کارنامه عملکرد کارکنان سازمان را استخراج نمایند.

 

1- خود کنترلی و خود اظهاری کارکنان

همه کارکنان سازمان امکان مشاهده وظایف استراتژیک خود را داشته و خواهند توانست در راستای اجرا و تحقق برنامه هایی که مسئول اجرای آن هستند خود اظهاری نمایند.(self-control)

 

2-کنترل از سطوح بالاتر با امکان ارزیابی توسط گروه های تخصصی

شما خواهید توانست گروه های کاری تخصص محور در حوزه کنترل تعریف نموده و به صورت توزیع شده، ماموریت ارزیابی و کنترل برنامه های واحد های سازمانی خود را به آنها بسپارید.

بازخورد :

زیرسیستم بازخورد جهت بهبود مستمر تدوین و اجرا :

بازخورد قبل از اجرا (ثبت انحراف جهت ممانعت از اجرای طرح  معیوب )

باز خورد حین اجرا ( ثبت انحراف جهت جلوگیری از ادامه ضرر)

بازخورد بعد از اجرا  (ثبت انحراف و  اشتباهات برای اجتناب از تکرار در آینده )